Humla

Humla er ei 3-5 års avdeling med 19 verdifulle barn

Lek

Leken har en stor og sentral plass på Humla. Dette sees i både avdelingens utforming, lekemateriell og hvordan dagene blir organisert. Barna skal oppleve leken som lystbetont og at den har en egenverdi. Barna opplever å bli inspirert, oppmuntret og få støtte av personalet i sin lek slik at den blir god og variert. Vi jobber kontinuerlig med gode lekemiljø hvor alle skal oppleve å få være inkludert, ha en venn og å være en venn. Dette er viktig for barnet og deres trivsel på Humla. I leken legges grunnlaget for blant annet barns vennskap, læring og sosiale kompetanse(Rammeplanen, s 32).

Personalet på Humla

Vi som jobber på Humla er voksne som er varme, som ser og hører hvert enkelt barn og gir det tid. Lek, omsorg og læring gir vi god plass. Vi setter grenser, er ærlige og ekte. Vi viser kjærlighet og gir barna bekreftelse på den personen de er.

Vi som jobber på Humla er:

Hilde - pedagogisk leder, 100%

Veronika, assistent 100%

Eirik, konstituert pedagogisk leder 100% 

Torunn, ekstraassistent 22,5 timer

Være Sammen

Mariknotten er en løvebarnehage. Det betyr at vi har løvesamlinger, løvelov og følger det pedagogiske opplegget Være Sammen. Her settes fokus på mine og andres følelser, hvordan en er mot hverandre, vise omsorg og snakker sammen. Vi har et mål om at alle på Humla er en venn, har en venn og vet hvordan de skal beholde en venn.

Barns medvirkning

På Humla skal barnets opplevelser, tanker og meninger være med på å forme hverdagen. Barnet skal bli hørt, tatt på alvor og få mulighet til å virke i fellesskapet gjennom deltakelse og påvirkning. Personalet er lydhøre, støtter barn som vil uttrykke seg og vi er fleksible. Ved å la barna medvirke støtter vi barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barnet blir gitt en viktig plass i felleskapet. For å ivareta barns medvirkning har leken en sentral plass i barnehagen.

Tur-natur

Hver uke går vi på tur. Da gjerne opp til turplassen vår eller til en lekeplass i nærheten. Vi har jo en flott turplass, hvor vi syns det er gøy å være. Naturen tilbyr oss et enormt mangfold både med tanke på dyre- og planteliv og årstider, men også i muligheter den gir for motorisk trening. Den gir en sterk spenningsopplevelse hvor barnet bruker alle sine sanser, rolleleken og kreativiteten blomstrer og det er ofte lavere konfliktnivå når vi er utendørs(Temahefte om natur og miljø, side 13,19). Samtidig er naturopplevelsen en viktig egenverdi. Vi voksne er tilstede i øyeblikket, vi ser det barna ser og lar barnet medvirke. Vi har kunnskap om naturen, og er med å undre oss sammen med barna og stiller åpne spørsmål. Leken har en sentral plass og vi ønsker å bygge opp under og utvikle den ved behov.

Satsningsområdet

Hovedmålet for satsningsområdet vårt er at "Mariknotten barnehage har et språkstimulerende miljø hvor barn og voksne opplever daglig spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. De voksne er bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles." Rammeplanen sier at barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Og som et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

Denne høsten er Torbjørn Egner og Hakkebakkeskogen valgt som tema for å gi gode opplevelser med forventning, spenning og glede. Vi har valgt å bruke Snakkepakka som redskap til å være med å skape motivasjon og lystbetont bruk av språket. Målet er at barna skal forstå og bruke språket aktivt i ulike situasjoner, hjelpe barna mot et rikere og mer nyansert setningsoppbygging, økt ordforråd og dele gode opplevelser. Barna skal få oppleve og uttrykke med hele kroppen. Vi vil bruke konkreter og gjøre språket synlig. Dette er med på å gi tydelige forklaringer og knytter ord til gjenstand/handling/funksjon. Vi bruker nøkkelord som er med på å gi barna en større forståelse av fortellingens innhold. De er viktige for at barna skal få mulighet til å forstå sammenhenger og knytte ord til gjenstand/handling/funksjon.

I tillegg til språkstimulering tenker vi at Hakkebakkeskogen kan bidra til den gode leken. Alle barna får det samme referansepunktet. Dette gjør det lettere for alle å bli inkludert og ha viktige roller i leken. Voksne vil være med som gode støttespillere for dem som trenger dette.

Så og si hele historien om Hakkebakkeskogen er i skogen. Derfor vil vi også snakke om dyrene, særtrekk hos dem, hvor de bor, hva de spiser med mer. Vi vil se bilder av dyrene, noen vil vi møte i levende live, noen vil vi også se utstoppet.

Foreldresamarbeid

For at Humla skal være en god plass for alle barn er det viktig med samarbeid mellom personalet og foreldrene. Personalet på Humla gir foreldrene innblikk i barnehagedagen og nødvendig informasjon. Ved henting av barna blir det fortalt om dagen i barnehagen, gjerne fortalt av barnet selv. Via nettsiden får foreldre tilgang til månedsplan, månedsrapport, bilder og annen viktig informasjon. Foreldre skal være trygge på at deres barn blir sett, vist omsorg og at barnet får være med i et felleskap:)